Wybrano Wykonawcę dla zadania pn.: ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”

W dniu 06.02.2017r. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, za najkorzystniejszą  w niniejszym postępowaniu została uznana oferta firmy:

INSTAL KRAKÓW S.A., 30-732 Kraków, ul. K. Brandla.

Szczegóły tutaj.

Print Friendly, PDF & Email