Procedura podłączenia do kanalizacji.

INFORMACJA

W ZAKRESIE WYKONANIA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

  1. Właściciel nieruchomości budowę przyłącza zleci uprawnionemu wykonawcy, zaś w przypadku wykonywania przyłącza systemem gospodarczym bezwzględnie wykona prace pod nadzorem pracownika Spółki SKO-EKO.
  2. Właściciel nieruchomości budowę przyłącza wykona zgodnie z wymagania i warunkami technicznymi udostępnionymi w zakładce „Wymagania i warunki techniczne dla przyłącza”.
  3. Właściciel nieruchomości przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, roboty zgłosi do Spółki SKO-EKO z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (telefon kontaktowy: 603 638 521, 33/479 94 77).
  4. Włączenie do istniejącej sieci właściciel nieruchomości /wykonawca robót bezwzględnie wykona pod nadzorem pracownika Spółki SKO-EKO.
  5. Wybudowane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu przed zasypaniem wykonywanemu przez Spółkę SKO-EKO i odbiorowi końcowemu po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Po stronie właściciela nieruchomości jest poniesienie kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
  6. Przy odbiorze końcowym właściciel nieruchomości ponosi opłatę wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych wybudowanego przyłącza. Zgodnie z aktualną taryfą obowiązującą od 01.02.2016r. do 31.01.2017r. opłata ta wynosi 168,51 zł brutto. Opłata pobierana jest przy sporządzeniu protokołu końcowego w siedzibie Spółki SKO-EKO.
  7. Do odbioru końcowego właściciel nieruchomości dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

 

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej wynika z ustawy z 13 września 1996r O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) – art. 5. Ust.1 pkt.2. Realizację budowy przyłącza do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci – art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.2015.139 z póżn. zm.)

Print Friendly, PDF & Email