Wymagania i warunki techniczne dla przyłącza

Wymagania i warunki techniczne wykonania przyłącza.

 

  1. Ścieki sanitarne z budynku należy odprowadzić /z pominięciem osadnika/ do wykonywanej sieci kanalizacyjnej. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z zagospodarowaniem terenu z Projektu Budowlanego który był przekazywany indywidualnie właścicielom nieruchomości.
  2. Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową kanalizację należy układać z rur PVC o średnicy Dz160 mm o ściance litej klasy S SDR 34 SN8 (teren przeznaczony pod ruch kołowy) lub klasy N SDR 41 SN4 (teren zielony). Nie dopuszcza się stosowania rur o ściance z rdzeniem spienionym. Rury należy układać na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości warstwy 20 cm
    i obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z równoczesnym zagęszczeniem. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem do powierzchni terenu. Montaż rur wykonać od najniższego punktu z zachowaniem spadku (minimalny spadek winien wynosić 1,5%). Odcinek położony w strefie przemarzania gruntu należy ocieplić.Przełączenie do kanalizacji wykonać
    w studzience kanalizacyjnej lub do rury w granicy nieruchomości zgodnie z mapą przekazaną indywidualnie właścicielowi nieruchomości. W przypadku włączenia do studni poza istniejącymi odgałęzieniami kinety, przejścia przez ściany studni należy wykonać jako szczelne (np. przy użyciu tulei PCV). Całość prac budowlano-montażowych prowadzić zgodnie z PN-EN-1610.
  3. Bezwzględnie zabronione jest wprowadzanie wód opadowych
    i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Print Friendly, PDF & Email