Zagrożenia i nadużycia przy realizacji projektu

Miejska Spólka SKO-EKO  Sp. z o.o. w Skoczowie informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 19 Umowy o dofinasowanie projektu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
lub
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Print Friendly, PDF & Email