Ogólna definicja projektu

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu (zadanie 1) oraz budowie sieci kanalizacji w miejscowościach Kiczyce, Pierściec, Wiślica, Wilamowice oraz fragment miasta Skoczów na terenie gminy Skoczów (zadanie 2).

W wyniku realizacji działań objętych projektem wykonane zostaną :

  • zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w zakresie węzła gospodarki osadowej,
  • nowa sieć kanalizacji sanitarnej:
    • 21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej,
    • 1,9 km sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej (z czego 1,2 km jako kanał równoległy do sieci grawitacyjnej),
    • 2 szt. przepompowni ścieków.

Wdrożenie inwestycji umożliwi poprawę efektywności pracy przy dostosowaniu ciągu osadowo – biogazowego do zapotrzebowania projektowanego na przyszłe lata. Realizacja projektu umożliwi uzyskanie stopnia skanalizowania Aglomeracji Skoczów na obszarze gminy Skoczów potrzebnego do wypełnienia warunków dyrektywy Rady 91/271/EWG.

Print Friendly, PDF & Email