Cel i zakres

Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie efektywnego odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych na obszarze Aglomeracji Skoczów wraz ze zwiększeniem stopnia wyposażenia w sieć kanalizacyjną poprzez jej rozbudowę.

Zakres rzeczowy projektu:

  • modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków: 1 szt.
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 23,4 km

Efekt ekologiczny:

  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 1015 RLM;
  • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 1015 RLM;
  • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania: 1215 Mg/rok suchej masy;
Print Friendly, PDF & Email