Nieruchomość nieujęta w projekcie budowlanym

Właściciele nieruchomości, które znajdują się w zlewni budowanej kanalizacji sanitarnej, a nieujętych w Projekcie Budowlanym winni wystąpić do Miejskiej Spółki SKO – EKO Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej wynika z ustawy z 13 września 1996r O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) – art. 5. Ust.1 pkt.2. Realizację budowy przyłącza do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci – art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.2015.139 z póżn. zm.)

Pobierz:

ikon-pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
ikon-pdf Wniosek o wykonanie projektu budowlanego na przyłącze kanalizacyjne do budynku

 

Print Friendly, PDF & Email