Jednostka Realizująca Projekt (JRP) powołana

Dnia 29 września 2016r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 3/2016r. została powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP) dla zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” w ramach projektu POIS.02.03.00-00-0035/16 dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Do składu JRP należą:

– Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu ( MAO),

– Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (Vice- MAO)

oraz następujące Zespoły:

– Zespół ds. finansowych,

– Zespół ds. technicznych,

– Zespół ds. organizacyjno – prawnych.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu ( MAO)

MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji.

MAO jest zobowiązany do podpisywania i poświadczania dokumentów stwierdzających ich prawidłowe wykonanie oraz potwierdzenie należytego wykonawstwa zakresu rzeczowego części lub całości projektu.

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (Vice- MAO)

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, jest odpowiedzialny za całościową realizację projektu i jej zgodność ze wszelkimi wymogami i procedurami przy ścisłej współpracy
z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO). Organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę podległych zespołów i samodzielnych stanowisk oraz współpracuje z Głównym Księgowym Spółki w zakresie zapewnienia ciągłości finansowania projektu ze strony Beneficjenta.

Do zadań Zespołu ds. finansowych należy m.in.:

 1. Planowanie, realizacja i rozliczanie projektu pod względem finansowym.
 2. Współpraca z Inspektorami Nadzoru w zakresie przygotowania dokumentów projektowych w części finansowej.
 3. Realizacja harmonogramów finansowych, harmonogramów wystąpień o środki
  o płatności i planów płatności.
 4. Prowadzenie analiz finansowych i sprawozdawczości projektu.
 5. Prowadzenie rachunkowości w zakresie realizacji projektu.
 6. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi- finansowymi, skarbowymi i bankami
  w zakresie finansowo-księgowym.
 7. Prowadzenie monitoringu zgodności i realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów.
 8. Przygotowanie materiałów dla instytucji kontrolujących w zakresie finansowo-księgowym projektu.

Do zadań Zespołu ds. technicznych – należy m. in.:

1. Współpraca z Inspektorami Nadzoru.

2. Monitorowanie działalności Inspektorów Nadzoru i wnoszenie uwag i wniosków do Kierownika JRP.

3. Współpraca z wykonawcą Kontraktu w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz niezbędnych uzgodnień zewnętrznych, decyzji środowiskowych.

4. Przygotowuje materiały do raportów przejściowych i raportu końcowego.

5. Weryfikacja Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji.

6. Monitorowanie realizacji inwestycji i zgodności z umową o dofinansowanie.

7. Udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych zadań.

8. Przygotowanie materiałów dla celów sprawozdawczości z postępu robót
i realizacji zakresu rzeczowego kontraktów.

9. Przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.

10. Przygotowanie wniosków o płatność i innych niezbędnych informacji zgodnie
z wymaganiami NF.

11. Udział w komisjach przetargowych.

12. Organizacja i przygotowanie dokumentacji przetargowych.

13. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i materiałów przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur przetargowych, umów i kontraktów.

14. Kontrola i potwierdzanie zgodności zakresu rzeczowego robót z zawartymi umowami oraz identyfikacja i wyodrębnianie robót zamiennych, uzupełniających
i dodatkowych.

15. Weryfikacja konieczności wykonania wynikłych w trakcie realizacji robót dodatkowych lub uzupełniających, wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji do udzielenia odrębnych zamówień.

16. Zapobieganie błędom i nieprawidłowościom powstałym podczas realizacji Projektu oraz informowanie Kierownika JRP o wszelkich zauważonych usterkach, błędach
i nieprawidłowościach.

17. Koordynacja prowadzonych robót, rozruchu, prób (w tym w zakresie akpia)
w powiązaniu z ciągłością pracy oczyszczalni i istniejącego systemu.

18. Przestrzeganie zapisów umów, procedur, wytycznych i instrukcji realizacji projektów instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do zadań Zespołu ds. organizacyjno – prawnych – należy m.in.:

1. Prowadzenie czynności administracyjno – kancelaryjnych JRP.

2. Kompletowanie i weryfikowanie wymaganych dokumentów.

3. Prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania informacji o projekcie ze szczególnym uwzględnieniem udziału środków UE w realizacji projektu.

4. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w JRP procedur i zasad obowiązujących w Funduszu Spójności.

5. Organizacja i obsługa pracy Komisji Przetargowej.

6. Organizacja przygotowania dokumentacji przetargowych związanych
z zakresem działania zespołau.

7. Archiwizacja dokumentów dotyczących projektu.

Schemat organizacyjny JRP w załączeniu.

Print Friendly, PDF & Email